Thai PBS Podcast

พระอาทิตย์ยิ้มแฉ่ง EP. 336: กระดูกที่ต้องรู้จัก

December 3, 2020

ในร่างกายของเด็กจะมีกระดูมากกว่า 300 ชิ้น และเมื่อโตขึ้นกระดูกจะลดลงเหลือ 206 ชิ้น เพราะกระดูกหลายชิ้นจะเชื่อมต่อเป็นชิ้นเดียวกัน และมีกระดูกอีกหลายชิ้นที่มีหน้าที่สำคัญ เช่น กระดูกโคนลิ้น กระอก กระดูกซี่โครง และ กระดูกข้อมือ เป็นต้น

Podbean App

Play this podcast on Podbean App