Thai PBS Podcast

โรงหมอ 2022 EP. 678: ผ่าตัดมะเร็งปอดในยุคโควิด-19

July 1, 2022

รู้หรือเปล่าว่า 80% ที่หมอตรวจเจอคนไข้ว่ามีอาการหรือเป็น มะเร็งปอด ก็มักจะมาในระยะที่ 4 ซึ่งเป็นระยะสุดท้ายของมะเร็งที่กระจายหรือลุกลามแล้ว นี่คือกลุ่มใหญ่ค่ะ แต่ยังมีกลุ่มเล็ก ๆ อีกกลุ่มคือ 20% ที่ตรวจพบในระยะที่ 1 หรือ 2 ซึ่งเป็นระยะเริ่มต้นเป็นเพียงแค่ก้อนหรือแผลมะเร็ง ผู้ป่วยในกลุ่มนี้มักตรวจเจอด้วยความบังเอิญ เช่น ตรวจสุขภาพประจำปี หรือตรวจรักษาโรคอื่นแล้วบังเอิญไปเจอจุดบางอย่างที่ปอดแล้วนำไปสู่การเจอมะเร็งปอดการรักษามะเร็งปอดหลัก ๆ แล้วทำได้ 3 วิธีคือ ผ่าตัด, เคมีบำบัด หรือการฉายแสง ซึ่งขึ้นอยู่กับระยะของโรค สำหรับผู้ป่วยในกลุ่ม 20% สามารถรักษาให้หายขาดได้ด้วยการผ่าตัด แต่การผ่าตัดในยุคที่โควิด-19 กำลังระบาดและปอดคือที่อยู่ของเชื้อไวรัสชนิดนี้ หมอจะทำอย่างไร ปัจจุบันใช้เทคโนโลยีอะไรผ่าตัด รวมถึงเหตุผลอะไรทำไมหลังผ่าตัดจึงห้ามผู้ป่วยดู ชม อ่าน อะไรก็ตามที่เป็นเรื่องตลก

Podbean App

Play this podcast on Podbean App