Thai PBS Podcast

The Active Podcast 2022 EP. 92: ผังเมือง กทม. สะท้อนไฟไหม้ชุมชนแออัด

July 1, 2022

ยังมีอีกหลายร้อยชุมชนใน กทม. ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความเสี่ยงไฟไหม้และภัยพิบัติ บางชุมชนอยู่เกิน 100 ปีก่อนกฎหมายผังเมือง กทม. จะเกิดขึ้น ทางแก้อาจเป็นเรื่องยาก.‘นิตยา กีรติเสริมสิน’ คุยกับ 'ธงชัย โรจนกนันท์' ผู้เชี่ยวชาญด้านวางผังและสถาปัตยกรรมผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง ว่าหากมีการออกเทศบัญญัติจัดระเบียบกันใหม่ จะทำได้มากน้อยแค่ไหน ใน The Active Podcast EP.92 | ผังเมือง กทม. สะท้อนไฟไหม้ชุมชนแออัด

Podbean App

Play this podcast on Podbean App