"ความรักคือคำตอบ" เป็นคำตอบรับของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสในทุก ๆ วันของการตอบรับกระแสเรียก และการตอบรับที่จะเสด็จมาเยี่ยมอภิบาลลูกๆ ของพระองค์ที่ประเ...View Details

สัตว์เลี้ยงแสนรักที่เรามีความผูกพัน เลี้ยงและดูแลเสมือนสมาชิกในครอบครัวตั้งแต่ตัวเล็ก ๆ แต่เมื่อสัตว์เริ่มเข้าวัยชรา การเลี้ยงดูต้องเข้มงวดและแตกต่างจ...View Details

สัตว์เลี้ยงแสนรักที่เรามีความผูกพัน เลี้ยงและดูแลเสมือนสมาชิกในครอบครัวตั้งแต่ตัวเล็ก ๆ แต่เมื่อสัตว์เริ่มเข้าวัยชรา การเลี้ยงดูต้องเข้มงวดและแตกต่างจ...View Details

ในยุคที่คนเราพึ่งพาเทคโนโลยีจนกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน ทำให้เราต่างได้รับข่าวสารมากมาย แต่ในที่สุดแล้วบางคนกลับได้รับผลกระทบต่อจิตใจ จนกลายเป็...View Details

ในยุคที่คนเราพึ่งพาเทคโนโลยีจนกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน ทำให้เราต่างได้รับข่าวสารมากมาย แต่ในที่สุดแล้วบางคนกลับได้รับผลกระทบต่อจิตใจ จนกลายเป็...View Details

Older Episodes »